WELCOME TO POLYURETHANES INDUSTRY (PUI)

กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทชั้นนำซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความปลอดภัยในการใช้งานของโพลียูรีเทนอย่างยั่งยืน
 
NEWS & ACTIVITIES
งานสัมมนา Polyurethane Safety Handling for sustainability งานสัมมนา Polyurethane Safety Handling for sustainability
คณะกรรมการกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม....
READ MORE +
   
งานสัมมนา Polyurethane Safety Handling for sustainability งานสัมมนา Polyurethane Safety Handling for sustainability
กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ....
READ MORE +
ARTICLE
เอกสารเพื่อเป็นข้อมูล The Montreal Protocol (OEWG44),(ExMOP5)และ(ImpCom68) เอกสารเพื่อเป็นข้อมูล The Montreal Protocol (OEWG44),(ExMOP5)และ(ImpCom68)

READ MORE +
   
กรณีศึกษา เหตุไฟไหม้ เมาน์เท่นบี สัตหีบ จังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา เหตุไฟไหม้ เมาน์เท่นบี สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

READ MORE +
LOGIN TO ACCOUNT  
REGISTERED CUSTOMERS  
if you have an account with us,please log in  
Forget your password ?