ความเป็นมา

            กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน (กลุ่ม ”PUI”) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้จากมติที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ตามเจตนาของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตและประกอบกิจการผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ในกลุ่โพลียูรีเทน เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน และดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักในคุณประโยชน์ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ และกำจัดหลังการใช้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตลอดจนการให้ความร่วมมือสนับสนุนภาคราชการในการพัฒนากฎหมาย ร่วมถึงระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องอัคคีภัย และอื่นๆ เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน


วัตถุประสงค์ (Objective) 

  • เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความปลอดภัย ในการใช้งานของพอลิยูรีเทน อย่างยั่งยืน


สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

       1กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน (กลุ่ม ”PUI”) จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ ที่จะให้บุคคลทั่วไปได้ทำการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งในด้านความปลอดภัย ด้านข้อมูลอุตสาหกรรมของโพลียูรีเทน ซึ่งจะได้เปิดเวทีการแลกเปลี่ยนดังกล่าวโดยผ่านสื่อกลางคือ Website ของ PUI

       2.  กลุ่ม PUI จะช่วยให้ทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโพลียูรีเทน เข้าใจบทบาทของอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์จากพอลิยูรีเทน อันจะมีส่วนช่วยสรรสร้างสังคม โดยผ่านทางการประชาสัมพันธ์ บทความ และ Website ของ PUI        

       3.  กลุ่ม PUI ได้วางแผนที่จะจัดโครงการอบรม และเผยแพร่เอกสารทางด้านเทคนิค และข้อควรระวังต่างๆ ในอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนรวมทั้ง ดูแล Website และ จัดทำเอกสารข้อมูล ด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อสุขภาพของพนักงาน และผู้ใช้งานทั่วไป ที่ใช้หรือ สัมผัสกับโพลียูรีเทน  และรวมไปถึงการจัดการของเสียที่เกิดจากการใช้งานดังกล่าว โดยจัดทำเอกสารเป็นภาษาไทยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
”Product Stewardship”          

       4.  กลุ่ม PUI จะให้การสนับสนุนสมาชิกเพื่อ การผลิต การจัดการ การขนส่งเคมีภัณฑ์ โพลียูรีเทนด้วยสำนึกรับผิดชอบ         

       5.  กลุ่ม PUI จะให้การสนับสนุน ส่งเสริม และการปฎิบัติตาม ”Product Stewardship” ของการใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างมีความรับผิดชอบ         
      
       6.  กลุ่ม PUI จะให้ความรู้ ต่อผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งผู้ออกแบบโรงงานผู้ผลิต การจัดการตกแต่งหน้าร้าน  กับผู้ใชผลิตภัณฑ์จากโพลียูรีเทนและอื่นๆ ถึงประโยชน์ และการใช้พอลิยูรีเทน อย่างปลอดภัย

       7.  กลุ่ม PUI จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลต่อสาธารณะ และหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของโพลียูรีเทนต่อการประหยัดพลังงานในอาคารต่างๆ รวมถึงข้อเท็จจริงของการใช้พอลิยูรีเทนอย่างปลอดภัย         

       8.  กลุ่ม PUI จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางของสมาชิกกลุ่ม เพื่อประสานงานกับหน่วยงานราชการโดยผ่านทางกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีเพื่อความเข้าใจ เสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์และถูกต้องต่อหน่วยงานนั้นๆ         

       9.  กลุ่ม PUI สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวมข้อมูล สถิติและปริมาณของผู้ใช้โพลียูรีเทนในประเทศไทย