พระราชบัญญัติ: ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พระราชบัญญัติ: ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
“ธุรกิจรักษาความปลอดภัย” หมายความว่า ธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยจัดให้มี พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของบุคคล โดยได้รับเงินหรือประโยชน์ ตอบแทนอื่นใด แต่ไม่รวมถึงการให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยหน่วยงานของรัฐตามที่นายกรัฐมนตรี ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
READ MORE +
การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2558 การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2558
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศการขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 120 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
READ MORE +
การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศการขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
READ MORE +
กำหนดสินค้าที่ใช้ได้สองทางต้องขออนุญาตและสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบการส่งออก ๒๕๕๘ กำหนดสินค้าที่ใช้ได้สองทางต้องขออนุญาตและสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบการส่งออก ๒๕๕๘
กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดสินค้าที่ใช้ได้สองทางต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘
READ MORE +
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่นอนฟองน้ำ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่นอนฟองน้ำ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศเกณฑ์กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่นอนฟองน้ำโพลิยูรีเทน มาตรฐานเลขที่ มอก. 1404-2540
READ MORE +
พลาสติกโฟม - เกณฑ์กำหนดของโฟมพอลิยูรีเทนที่ใช้ฉีดเพื่อเป็นฉนวนความร้อนของอาคาร (มอก. 1897-2542) พลาสติกโฟม - เกณฑ์กำหนดของโฟมพอลิยูรีเทนที่ใช้ฉีดเพื่อเป็นฉนวนความร้อนของอาคาร (มอก. 1897-2542)
กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศเกณฑ์กำหนดมาตรฐานสำหรับโฟมพอลิยูรีเทนที่ใช้ฉีดเพื่อเป็นฉนวนความร้อนของอาคาร มาตรฐานเลขที่ มอก. 1897-2542
READ MORE +
 
« 123 »