ขอเชิญประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศการลดใช้สาร HCFCs < BACK
ขอเชิญประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศการลดใช้สาร HCFCs
เนื่องด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศการควบคุม กำกับ การดูแล การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ของประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ

จึงขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พระราม 9
กรุณาส่งแบบตอบรับการประชุมยังส่วนอนุรักษ์โอโซน สำนักงานสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรมทาง
โทรสาร 02-202-4015 หรืออีเมล ozone.thai@diw.mail.go.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559

กำหนดการประชุม
แบบตอบรับการประชุม

1.ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... Click

2.ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่… (พ.ศ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี 141b (สารไดคลอโรฟูลออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม Click