ประกาศกฎหมายใหม่

READ MORE +
ขอเชิญประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศการลดใช้สาร HCFCs

READ MORE +
ขอเชิญร่วมให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและใช้สาร HCFCs จำนวน 2 ฉบับ ขอเชิญร่วมให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและใช้สาร HCFCs จำนวน 2 ฉบับ
ห้ามนำเข้าสาร HCFC-141b เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโฟม รวมถึง สารpre-blended polyol ที่มีส่วนผสมของ HCFC-141b ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ยกเว้นการใช้ในการผลิตโฟมแบบฉีดพ่น (spray foam)
READ MORE +
India initiates AD investigation on flexible slapstick polyol India initiates AD investigation on flexible slapstick polyol
Government of India has initiated Anti-Dumping Duty investigation on imports of Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from Thailand.
READ MORE +
ประชาสัมพันธ์: การนำเข้าและใช้สาร HCFC-141b

READ MORE +
พระราชบัญญัติ: ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พระราชบัญญัติ: ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
“ธุรกิจรักษาความปลอดภัย” หมายความว่า ธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยจัดให้มี พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของบุคคล โดยได้รับเงินหรือประโยชน์ ตอบแทนอื่นใด แต่ไม่รวมถึงการให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยหน่วยงานของรัฐตามที่นายกรัฐมนตรี ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
READ MORE +
 
123 »