ขอเชิญร่วมให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและใช้สาร HCFCs จำนวน 2 ฉบับ < BACK
ขอเชิญร่วมให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและใช้สาร HCFCs จำนวน 2 ฉบับ
ขอเชิญร่วมให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและใช้สาร HCFCs จำนวน 2 ฉบับ
ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559

1.ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

2.ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่… (พ.ศ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี 141b (สารไดคลอโรฟูลออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง
php.diw.go.th/treaties/


**หมายเหตุ**
ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 จะมีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว


โดยทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง คือ
1. เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ทาง
php.diw.go.th/treaties/ หรือ
2. แสดงความคิดเห็นได้ภายในการประชุมการรับฟังความคิดเห็น
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559