WELCOME TO POLYURETHANES INDUSTRY (PUI)

กลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทชั้นนำซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความปลอดภัยในการใช้งานของโพลียูรีเทนอย่างยั่งยืน
 
NEWS & ACTIVITIES
Newsletter No.2: September 2017 Newsletter No.2: September 2017

READ MORE +
   
Newsletter No.1: July 2017 Newsletter No.1: July 2017

READ MORE +
ARTICLE
โครงการสาธิตเพื่อให้ความช่วยเหลือ โรงงานผสมพอลิออล โครงการสาธิตเพื่อให้ความช่วยเหลือ โรงงานผสมพอลิออล
การเสนอโครงการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ System House - ทางเลือกทางเทคนิด และความท้า....
READ MORE +
   
เมททิล ฟอร์เมต เมททิล ฟอร์เมต
การบรรยาย เรื่อง Methyl formate โดยบริษัท Brenntag....
READ MORE +
LOGIN TO ACCOUNT  
REGISTERED CUSTOMERS  
if you have an account with us,please log in  
Forget your password ?