สัมมนา "มาตรฐานความปลอดภัยอาคาร และการใช้ประโยชน์ฉนวนกันความร้อนพอลิยูรีเทน" < BACK
สัมมนา
ดร. เสถียร  เจริญเหรียญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง มร.จอรส์ พาเมอร์เชริม เลขาธิการ สมาคมผู้ผลิต พอลิออลและไอโซไซยาเนต ยุโรป บรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมมนา
บรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมมนา
กลุ่ม PUI ร่วมกับ วสท. ได้จัดสัมมนาเรื่อง  "มาตรฐานความปลอดภัยอาคาร และการใช้ประโยชน์ฉนวนกันความร้อนพอลิยูรีเทน" ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา

การสัมมนาครั้งนี้ กลุ่มฯได้รับเกียรติจากวิทยากรกิติมศักดิ์ ดร. เสถียร  เจริญเหรียญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง และ มร.จอรส์ พาเมอร์เชริม เลขาธิการ สมาคมผู้ผลิต พอลิออลและไอโซไซยาเนต ยุโรป มาร่วมให้ความรู้ กับสมาชิก วสท. โดยมีผู้ให้ความสนใจ ร่วมฟังการบรรยายจำนวนมาก