การนำโพลียูรีเทนกลับมาใช้ใหม่ < BACK
การนำโพลียูรีเทนกลับมาใช้ใหม่
 เศษโพลียูรีเทนเหลือใช้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือใช้ซ้ำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้เครื่องจักร หรือการนำลกับมาใช้ใหม่โดยทางเคมี เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับและมีประสิทธิภาพอย่างมากในการกำจัดโพ ลียูรีเทนเหลือใช้

รายละเอียด คลิกที่นี่...