พลาสติกโฟม - เกณฑ์กำหนดสำหรับพลาสติกโฟมแข็งที่ใช้เป็นฉนวนความร้อนของอาคาร (มอก. 1859-2542) Cellular plastics - Specification for rigid cellular materials used in the thermal insulation of buildings (ISO 4898 - 1984)
Ministry of Industry issued the standard for rigid foam that is used as thermal insulation of buildings. Standard TIS. 1859-2542.
READ MORE +
การควบคุมวัตถุอันตรายและออกประกาศควบคุมวัตถุอันตรายเพิ่มเติม Hazardous substnace control list - additional substnace
Department of Industrial works published a draft notification to add 5 new control substances and adjust 1 substance in their new list.
READ MORE +
ประกาศกรมโรงงาน :  กรอบแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ประกาศกรมโรงงาน : กรอบแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการลดและเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 1 ภาคอุตสาหกรรมผลิตพอลิยูรีเทนโฟม ธันวาคม 2556
READ MORE +
 
« 123