พลาสติกโฟม - เกณฑ์กำหนดสำหรับพลาสติกโฟมแข็งที่ใช้เป็นฉนวนความร้อนของอาคาร (มอก. 1859-2542) พลาสติกโฟม - เกณฑ์กำหนดสำหรับพลาสติกโฟมแข็งที่ใช้เป็นฉนวนความร้อนของอาคาร (มอก. 1859-2542)
กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศเกณฑ์กำหนดมาตรฐานสำหรับพลาสติกโฟมแข็งที่ใช้เป็นฉนวนความร้อนของอาคาร มาตรฐานเลขที่ มอก. 1859-2542
READ MORE +
การควบคุมวัตถุอันตรายและออกประกาศควบคุมวัตถุอันตรายเพิ่มเติม การควบคุมวัตถุอันตรายและออกประกาศควบคุมวัตถุอันตรายเพิ่มเติม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เห็นสมควรปรับปรุงรายชื่อวัตถุอันตรายที่ควบคุมอยู่แล้วให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงและ สภาพปัจจุบัน จานวน ๑ รายการ และควบคุมวัตถุอันตรายเพิ่มเติม จานวน ๕ รายการ โดยได้เผยแพร่ร่างข้อเสนอทบทวนการควบคุมวัตถุอันตรายและออกประกาศควบคุมวัตถุอันตรายเพิ่มเติม
READ MORE +
ประกาศกรมโรงงาน :  กรอบแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ประกาศกรมโรงงาน : กรอบแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการลดและเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 1 ภาคอุตสาหกรรมผลิตพอลิยูรีเทนโฟม ธันวาคม 2556
READ MORE +
 
« 123