กำหนดสินค้าที่ใช้ได้สองทางต้องขออนุญาตและสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบการส่งออก ๒๕๕๘ < BACK
กำหนดสินค้าที่ใช้ได้สองทางต้องขออนุญาตและสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบการส่งออก ๒๕๕๘
ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งกำหนดให้ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอื่นกำหนดมาตรการภายในประเทศ ในการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้มีการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use  Items)  หรือสินค้าอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความมั่นคงของประเทศ

อ่านที่นี่