กลุ่ม PUI มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2556 < BACK
กลุ่ม PUI มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2556
คุณมหาบีร์  โกเดอร์ ดร.เสถียร  เจริญเหรียญ
คุณกุลธิดา  เจริญสวัสดิ์ ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน (PUI) ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2556 ดังนี้
 
 
- รศ.ดร. ธัญวัฒน์ โพธิศิริ : ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการควบคุมวัสดุอาคาร
- คุณมหาบีร์  โกเดอร์ : ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ : ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- ดร.เสถียร  เจริญเหรียญ : ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง