สัมมนา "ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมสำหรับอาคารและงานก่อสร้าง" < BACK
สัมมนา
คุณมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
กลุ่ม PUI ได้จัดสัมมนาเรื่อง "ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมสำหรับอาคารและงานก่อสร้าง" ในวันที่ 16 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

การสัมมนาครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 130 ท่าน โดย
กลุ่มฯได้รับเกียรติจาก คุณประกอบ เอี่ยมสะอาด วิศวกรชำนาญการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในการร่วมบรรยายเรื่อง "Energy Saving Regulations and Target in Thailand" (นโยบายการสนันสนุน การประหยัดพลังงานของภาครัฐ) และได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์ชัย ยวงตระกูล ประธานคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาคาร สถาบันสถาปนิกสยาม ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Material for Future Design in Thailand" (วัสดุสำหรับการออกแบบ ในอนาคต)