กลุ่ม PUI มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557 < BACK
กลุ่ม PUI มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557
รศ.ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยอาคาร วสท. คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการสภาวิศวกร ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
คุณกุลธิดา  เจริญสวัสดิ์ ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน (PUI) ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2557 ดังนี้

          - รศ.ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการมาตรฐานความ-
            ปลอดภัยอาคาร วสท.
          - คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการสภาวิศวกร
          - ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง