เข้าร่วมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย Regulatory (voluntary) Fire protection < BACK
เข้าร่วมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย Regulatory (voluntary) Fire protection

 
•       เข้าร่วมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย Regulatory (voluntary) Fire protection โดย      คุณกุลธิดา เจริญสวัสดิ์ อาสาสมัครในนามกลุ่ม PUI ได้ร่วมร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยการควบคุมของวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้เสร็จสิ้นการร่างดังกล่าวแล้ว และส่งไปยัง สมอ.(สถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ซึ่งอยู่ในระหว่าง การประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป